دانشگاه تهران

لیست دانشکده‌ها:

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی شیمی