دانشگاه صنعتی شریف

لیست دانشکده‌ها:

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی هوافضا

دانشکده مهندسی و علم مواد

دانشکده مهندسی انرژی

دانشکده شیمی

دانشکده مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی

دانشکده مرکز گرافیک مهندسی

دانشکده گروه فلسفه علم