اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی
تصویر استاد سیدعلی ترابی

سیدعلی ترابی

تصویر استاد سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی

تصویر استاد سیدحسین ایرانمنش

سیدحسین ایرانمنش

تصویر استاد وحید ابراهیمی پور

وحید ابراهیمی پور

تصویر استاد عباس کرامتی

عباس کرامتی

تصویر استاد محمدعلی آزاده

محمدعلی آزاده

تصویر استاد حامد شکوری گنجوی

حامد شکوری گنجوی

تصویر استاد زینب سازور

زینب سازور

تصویر استاد سیدفرید قادری

سیدفرید قادری

تصویر استاد رضا قدسی

رضا قدسی

تصویر استاد فریبرز جولای

فریبرز جولای

تصویر استاد عطالله طالعی زاده

عطالله طالعی زاده

تصویر استاد علی بزرگی

علی بزرگی

تصویر استاد امین جمیلی

امین جمیلی

تصویر استاد رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم

تصویر استاد محمدمهدی نصیری

محمدمهدی نصیری

تصویر استاد جعفر رزمی

جعفر رزمی

تصویر استاد مسعود ربانی

مسعود ربانی

تصویر استاد کامران رضایی

کامران رضایی

تصویر استاد جعفر حیدری

جعفر حیدری

تصویر استاد محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک