اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد شیوا زمانی

شیوا زمانی

تصویر استاد محسن بهرام گیری

محسن بهرام گیری

تصویر استاد احمد شربت اوغلی

احمد شربت اوغلی

تصویر استاد محمد تقی عیسایی

محمد تقی عیسایی

تصویر استاد علی کرمانشاه

علی کرمانشاه

تصویر استاد منوچهر نجمی

منوچهر نجمی

تصویر استاد سارا بانکی

سارا بانکی

تصویر استاد سید بابک علوی

سید بابک علوی

تصویر استاد حسین شریف

حسین شریف

تصویر استاد الهام یاوری

الهام یاوری

تصویر استاد علیرضا فیض بخش

علیرضا فیض بخش

تصویر استاد محمد وصال

محمد وصال

تصویر استاد مسعود طالبیان

مسعود طالبیان

تصویر استاد مهدی شیخ زاده

مهدی شیخ زاده

تصویر استاد عبدالحمید مدرس

عبدالحمید مدرس

تصویر استاد محمدرضا آراستی

محمدرضا آراستی

تصویر استاد ابراهیم سوزنچی کاشانی

ابراهیم سوزنچی کاشانی

تصویر استاد مهران سپهری

مهران سپهری

تصویر استاد مسعود نیلی

مسعود نیلی

تصویر استاد سید مهدی برکچیان

سید مهدی برکچیان

تصویر استاد مهدی کیامهر

مهدی کیامهر

تصویر استاد علینقی مشایخی

علینقی مشایخی

تصویر استاد ناصر کرمی

ناصر کرمی

تصویر استاد محمد حسین رحمتی

محمد حسین رحمتی

تصویر استاد آرش خلیلی نصر

آرش خلیلی نصر

تصویر استاد غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد

تصویر استاد سید علی مدنی زاده

سید علی مدنی زاده

تصویر استاد فرید کی مرام

فرید کی مرام

تصویر استاد سید فرشاد فاطمی اردستانی

سید فرشاد فاطمی اردستانی