اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد سید موسی خالصی زاده

سید موسی خالصی زاده

تصویر استاد محمد مدرس یزدی

محمد مدرس یزدی

تصویر استاد مجید رفیعی

مجید رفیعی

تصویر استاد مصطفی مصطفوی

مصطفی مصطفوی

تصویر استاد محمود هوشمند

محمود هوشمند

تصویر استاد کورش عشقی

کورش عشقی

تصویر استاد مهدی نجفی

مهدی نجفی

تصویر استاد ناصر سلماسی

ناصر سلماسی

تصویر استاد فرهاد کیانفر

فرهاد کیانفر

تصویر استاد ژوبین غیور

ژوبین غیور

تصویر استاد عباس مظفر

عباس مظفر

تصویر استاد هاشم محلوجی

هاشم محلوجی

تصویر استاد علیرضا حجی

علیرضا حجی

تصویر استاد فرهاد قاسمی طاری

فرهاد قاسمی طاری

تصویر استاد حسن شوندی

حسن شوندی

تصویر استاد علی عبدالهی فر

علی عبدالهی فر

تصویر استاد رسول حجی

رسول حجی

تصویر استاد محمد رضا اکبری جوکار

محمد رضا اکبری جوکار

تصویر استاد امید فتاحی ولیلائی

امید فتاحی ولیلائی

تصویر استاد شهرام شادرخ

شهرام شادرخ

تصویر استاد سید تقی اخوان نیاکی

سید تقی اخوان نیاکی

تصویر استاد عبدالحمید اشراق نیای جهرمی

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی

تصویر استاد محمد هادی چمران

محمد هادی چمران

تصویر استاد فریدون کیانفر

فریدون کیانفر