اساتید دانشکده مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد احمد متقی پور

احمد متقی پور

تصویر استاد علیرضا جهان تیغ پاک

علیرضا جهان تیغ پاک

تصویر استاد جهانگیر حکیمی تهرانی

جهانگیر حکیمی تهرانی

تصویر استاد خسرو صادقی

خسرو صادقی

تصویر استاد حمید حق شناس گرگانی

حمید حق شناس گرگانی

تصویر استاد مسعود معین زاده

مسعود معین زاده

تصویر استاد محمد مهدی روحانی مشهدی

محمد مهدی روحانی مشهدی

تصویر استاد مهدی متقی پور

مهدی متقی پور

تصویر استاد ناصر مردانی

ناصر مردانی