اساتید دانشکده مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد بهروز محمودی بختیاری

بهروز محمودی بختیاری

تصویر استاد بهرام وزیرنژاد

بهرام وزیرنژاد

تصویر استاد علی جهانگرد

علی جهانگرد

تصویر استاد محرم اسلامی

محرم اسلامی

تصویر استاد سعید رضایی

سعید رضایی

تصویر استاد محمد بحرانی

محمد بحرانی

تصویر استاد عادل فردوسی پور

عادل فردوسی پور

تصویر استاد مریم سیدان

مریم سیدان

تصویر استاد پروانه خسروی زاده

پروانه خسروی زاده

تصویر استاد سعید رحیمی

سعید رحیمی

تصویر استاد حبیب باقری

حبیب باقری