اساتید دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد محمد حلالی

محمد حلالی

تصویر استاد پروین عباچی

پروین عباچی

تصویر استاد محمدرضا محمدی

محمدرضا محمدی

تصویر استاد علی نعمتی

علی نعمتی

تصویر استاد ابوالقاسم دولتی

ابوالقاسم دولتی

تصویر استاد محمد قربانی

محمد قربانی

تصویر استاد سیروس عسگری

سیروس عسگری

تصویر استاد رضا باقری

رضا باقری

تصویر استاد علی کریمی طاهری

علی کریمی طاهری

تصویر استاد عبدالحسین رضا سیمچی

عبدالحسین رضا سیمچی

تصویر استاد علی اکبر اکرامی

علی اکبر اکرامی

تصویر استاد حسین آشوری

حسین آشوری

تصویر استاد مسعود عسکری

مسعود عسکری

تصویر استاد عباس اکبرزاده چنگیز

عباس اکبرزاده چنگیز

تصویر استاد عبدالله افشار

عبدالله افشار

تصویر استاد حسین یوزباشی زاده

حسین یوزباشی زاده

تصویر استاد سید مرتضی سید ریحانی

سید مرتضی سید ریحانی

تصویر استاد روح الله توکلی

روح الله توکلی

تصویر استاد غلامرضا پیرچراغی

غلامرضا پیرچراغی

تصویر استاد مجتبی موحدی

مجتبی موحدی

تصویر استاد امیرحسین کوکبی

امیرحسین کوکبی

تصویر استاد ناصر ورهرام

ناصر ورهرام

تصویر استاد محمد علی فقیهی ثانی

محمد علی فقیهی ثانی

تصویر استاد سیامک سراج زاده

سیامک سراج زاده

تصویر استاد حمیدرضا مداح حسینی

حمیدرضا مداح حسینی

تصویر استاد مجید پورانوری

مجید پورانوری

تصویر استاد سید خطیب الاسلام صدرنژاد

سید خطیب الاسلام صدرنژاد