اساتید دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد نیما اسدیان

نیما اسدیان

تصویر استاد کریم مظاهری

کریم مظاهری

تصویر استاد آزاده کبریایی

آزاده کبریایی

تصویر استاد محمد فراهانی

محمد فراهانی

تصویر استاد محسن فتحی جگرکندی

محسن فتحی جگرکندی

تصویر استاد فریبرز ثقفی

فریبرز ثقفی

تصویر استاد سعید ادیب نظری

سعید ادیب نظری

تصویر استاد خدایار جوادی

خدایار جوادی

تصویر استاد افشین بنازاده

افشین بنازاده

تصویر استاد مسعود دربندی

مسعود دربندی

تصویر استاد عباس ابراهیمی

عباس ابراهیمی

تصویر استاد محمد فرشچی

محمد فرشچی

تصویر استاد محمد رضا سلطانی

محمد رضا سلطانی

تصویر استاد محمد نوازی

محمد نوازی

تصویر استاد کاظم هجران فر

کاظم هجران فر

تصویر استاد هادی نوبهاری

هادی نوبهاری

تصویر استاد حسن حدادپور

حسن حدادپور

تصویر استاد محمد علی کوچک زاده

محمد علی کوچک زاده

تصویر استاد علی عابدیان

علی عابدیان

تصویر استاد محمد رضا مراد

محمد رضا مراد

تصویر استاد کاوه قربانیان

کاوه قربانیان

تصویر استاد روح الله دهقانی فیروزآبادی

روح الله دهقانی فیروزآبادی

تصویر استاد سید محمد باقر ملائک

سید محمد باقر ملائک

تصویر استاد امیر مردانی

امیر مردانی

تصویر استاد محمد طیبی رهنی

محمد طیبی رهنی

تصویر استاد سید حسین پورتاکدوست

سید حسین پورتاکدوست

تصویر استاد سید علی حسینی کردخیلی

سید علی حسینی کردخیلی