اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد سید ابراهیم ابطحی

سید ابراهیم ابطحی

تصویر استاد علی موقر

علی موقر

تصویر استاد رامان رامسین

رامان رامسین

تصویر استاد مرتضی امینی

مرتضی امینی

تصویر استاد شاهین حسابی

شاهین حسابی

تصویر استاد شهره کسایی

شهره کسایی

تصویر استاد علیرضا اجلالی

علیرضا اجلالی

تصویر استاد مهدی خرازی

مهدی خرازی

تصویر استاد حمیدرضا ربیعی

حمیدرضا ربیعی

تصویر استاد سید قاسم میرعمادی

سید قاسم میرعمادی

تصویر استاد محمد علی آبام

محمد علی آبام

تصویر استاد امیرحسین جهانگیر

امیرحسین جهانگیر

تصویر استاد غلامرضا قاسم ثانی

غلامرضا قاسم ثانی

تصویر استاد مازیار گودرزی

مازیار گودرزی

تصویر استاد حمید بیگی

حمید بیگی

تصویر استاد سمیه کوهی

سمیه کوهی

تصویر استاد سید ابولفضل مطهری

سید ابولفضل مطهری

تصویر استاد حسین آجرلو

حسین آجرلو

تصویر استاد سیاوش بیات سرمدی

سیاوش بیات سرمدی

تصویر استاد علی محمد افشین همت یار

علی محمد افشین همت یار

تصویر استاد حسین اسدی

حسین اسدی

تصویر استاد محمد قدسی

محمد قدسی

تصویر استاد رسول جلیلی

رسول جلیلی

تصویر استاد مهدی جلیلی

مهدی جلیلی

تصویر استاد حمید ضرابی زاده

حمید ضرابی زاده

تصویر استاد محمد تقی منظوری

محمد تقی منظوری

تصویر استاد عباس حیدرنوری

عباس حیدرنوری

تصویر استاد علی اصغر نظری شیره جینی

علی اصغر نظری شیره جینی

تصویر استاد حمید سربازی آزاد

حمید سربازی آزاد

تصویر استاد منصور جم زاد

منصور جم زاد

تصویر استاد مهدیه سلیمانی باغشاه

مهدیه سلیمانی باغشاه

تصویر استاد حسین صامتی

حسین صامتی

تصویر استاد سید حسن میریان حسین آبادی

سید حسن میریان حسین آبادی

تصویر استاد جعفر حبیبی

جعفر حبیبی

تصویر استاد مهدی جعفری سیاوشانی

مهدی جعفری سیاوشانی

تصویر استاد محمد ایزدی

محمد ایزدی